Informacje o projekcie

7 czerwca 2016

logo ue

Projekt „PLUSZAK – żłobek dla mieszkańców gm. Buk, Opalenica, Duszniki

powracających na rynek pracy po przerwie zw. z opieką nad małym dzieckiem”

jest projektem realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi), współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Cel główny  projektu to wzrost aktywności zawodowej 48 os. (44K i 4M) mieszkańców gm. Buk, Opalenica i Duszniki powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad małym dzieckiem dzięki:

  • utworzeniu 48 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka,
  • wsparciu dla 24 os. (22 K i 2 M) określonemu w IPD: szkoleniowo-doradczemu z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i kwalifikacji zawodowych, pośrednictwa pracy i staży zawodowych w okresie do sierpnia 2017 roku.

Cel główny projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego: „Wzrost zatrudnialności osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3” poprzez zorganizowanie opieki nad dziećmi do lat 3 dla 48 os. powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad małym dzieckiem i objęciem wsparciem AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ – to w efekcie przyczyni się do znalezienia zatrudnienia przez min. 10 osób.

Grupa docelowa to 48 os. (44K i 4 M, w tym min: 5 osób niepełnosprawnych, 20 osób z terenów wiejskich, 8 kobiet w wieku pon. 25 lat, 10 kobiet z wykształceniem wyższym, 2 kobiety z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym, 34 kobiety i 2 mężczyzn z wykształceniem ponadgimnazjalnym/policealnym) wyłączone/ doświadczające trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką nad dzieckiem do tal 3, w tym: 5 os. (5K) bezrobotnych, 19 os. (17 K, 2M) biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy z powodu opieki nad dziećmi do lat 3, 24 os. (22K, 2M) opiekujących się dziećmi do lat 3, pracujących będących w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym.

Projekt realizowany jest przez Niepubliczne Przedszkole „PLUSZAK” Tomasz Strzelewicz w partnerstwie z Miastem i Gminą Buk.

Zadania realizowane w projekcie:

  1. Adaptacja i wyposażenie budynku na potrzeby nowego żłobka PLUSZAK.
  2. Przygotowanie do uruchomienia nowego żłobka PLUSZAK.
  3. Uruchomienie i utrzymanie żłobka PLUSZAK przez okres 12 m-cy.
  4. Działania aktywizacyjne na rzecz rodziców dzieci przyjętych do żłobka PLUSZAK – Indywidualne Plany Działania. Doradca zawodowy: Magdalena Śmilgin-Malinowska, miejsce szkoleń: ul. Boh.Bukowskich 53, 64-320 Buk; realizacja w okresie 23.09.2016 – 30.09.2016. Spotkania ustalane indywidualnie z każdym uczestnikiem.
  5. Działania aktywizacyjne na rzecz rodziców dzieci przyjętych do żłobka PLUSZAK – poradnictwo zawodowe, szkolenia z aktywnego poszukiwania pracy, pośrednictwo pracy. Doradca zawodowy: Magdalena Śmilgin-Malinowska, miejsce szkoleń: ul. Boh.Bukowskich 53, 64-320 Buk; realizacja całego zadania do 30.04.0217 r. Spotkania ustalane indywidualnie z każdym uczestnikiem. Szkolenia grupowe z aktywnego poszukiwania pracy: 8-9.10.2016; 3-4.11.2016; 5-6.11.2016 i 12-13.12.2016.
  6. Działania aktywizacyjne na rzecz rodziców dzieci przyjętych do żłobka PLUSZAK – szkolenia zawodowe zg. z IPD. Podmioty, które realizują szkolenia/kursy zawodowe i studia podyplomowe:  *Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I – Poznań; *Niepubliczna Policealna Wielkopolska Szkołą Fotografii – Poznań; *Collegium Da Vinci – Poznań; * Angielski dla Ciebie Szkoła Języka Angielskiego Wojciech Skórzewski – Buk; Centrum Szkoleń MG-edu – Wodzisław Śląski;
  7. Działania aktywizacyjne na rzecz rodziców dzieci przyjętych do żłobka PLUSZAK – staże zawodowe. Podmioty, u których uczestnicy odbywają staże: *Niepubliczne Przedszkole „Pluszak” – stanowiska: nauczyciel wspomagający grupę, nauczyciel współprowadzący grupę  – Buk; *Bauservice  – stanowisko na stażu: magazynier – Wielka Wieś; *Salon Fryzjerski „KASIA” – stanowisko na stażu: fryzjer męski – Opalenica; *Jolanta Gramała – stanowisko na stażu: sprzedawca – Buk; *PROKOPIENKO – stanowisko na stażu: fotograf – Buk; *Geneza Centrum Rozwoju – stanowisko na stażu: asystent – Poznań; *Akademia Edukacji Montessori – stanowisko na stażu: fizjoterapeuta – Poznań; *P.H.U. Anna Berger – stanowisko na stażu: florysta – Wąsowo

Projekt współfinansowany ze środków UE.

Całkowita wartość projektu 1 528 171, 93 zł

Kwota dofinansowania 1 298 946,14 zł